Semalt hünärmeni tarapyndan düşündirilen web skripkasy

Web gözlemek, web sahypalaryndan mazmuny, maglumatlary we suratlary çykaryp bilýän programmalary, robotlary ýa-da botlary ösdürmek prosesi. Ekranyň gyrylmagy diňe ekranda görkezilen pikselleri göçürip bilýän bolsa, web galyndylary maglumatlar bazasynda saklanýan ähli maglumatlar bilen ähli HTML kodlaryny gözleýär. Soňra başga bir ýerde web sahypasynyň göçürmesini öndürip biler.

Şonuň üçin häzirki wagtda maglumatlary ýygnamagy talap edýän sanly kärhanalarda web gözlemek ulanylýar. Web gyryjylaryň kanuny ulanylyşy:

1. Gözlegçiler ony sosial media we forumlardan maglumat almak üçin ulanýarlar.

2. Kompaniýalar bahalary deňeşdirmek üçin bäsdeşleriň web sahypalaryndan bahalary çykarmak üçin botlary ulanýarlar.

3. Gözleg motory botlary tertipleşdirmek maksady bilen yzygiderli sahypalary gözleýär.

Gyryjy gurallar we botlar

Web döwmek gurallary maglumat bazalary arkaly süzülýän we käbir maglumatlary çykarýan programma üpjünçiligi, amaly programmalar we programmalar. Şeýle-de bolsa, gyryjylaryň köpüsi aşakdakylary ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir:

  • API-lerden maglumatlary çykaryň
  • Çykarylan maglumatlary ýazdyryň
  • Çykarylan maglumatlary üýtgediň
  • Üýtgeşik HTML sahypasynyň gurluşlaryny kesgitläň

Kanuny we zyýanly botlaryň ikisi hem bir maksada gulluk edýändigi sebäpli köplenç birmeňzeşdir. Ine, birini beýlekisinden tapawutlandyrmagyň birnäçe usuly.

Kanuny gyryjylary özlerine degişli gurama bilen kesgitläp bolýar. Mysal üçin, Google botlary, HTTP sözbaşysynda Google-a degişlidigini görkezýär. Başga bir tarapdan, zyýanly botlary haýsydyr bir gurama baglap bolmaz.

Kanuny botlar sahypanyň robot.txt faýlyna laýyk gelýär we döwmäge rugsat berlen sahypalardan çykmaýar. Zyýanly botlar operatoryň görkezmesini bozýar we her web sahypasyndaky bölekleri döwýär.

Operatorlar, köp mukdarda maglumatlary döwüp bilmek we gaýtadan işlemek üçin serwerlere köp serişde goýmaly. Şonuň üçin olaryň käbiri köplenç botnet ulanmaga ýüz tutýarlar. Olar köplenç şol bir zyýanly programma üpjünçiligi bilen geografiki taýdan dargadylan ulgamlary ýokaşdyrýarlar we merkezi ýerden dolandyrýarlar. Ine, şeýdip, has arzan bahadan köp mukdarda maglumatlary döwüp bilýärler.

Bahalaryň gyrylmagy

Bu hili zyýanly gyryş işini eden botnet, bäsdeşleriň bahalaryny arzanlatmak üçin gyryjy programmalar ulanylýar. Esasy maksady, müşderiler tarapyndan göz öňünde tutulýan iň möhüm faktorlar bolany üçin, bäsdeşlerini peseltmek. Gynansagam, bahalaryň arzanlamagynyň pidalary satuwlaryň ýitmegine, müşderileriň ýitmegine we girdejiniň ýitmegine duçar bolarlar, günäkärler bolsa has köp howandarlyk ederler.

Mazmuny döwmek

Mazmuny döwmek, başga bir sahypadaky mazmuny uly göwrümli bikanun döwmekdir. Bu ogurlygyň pidalary, adatça öz işi üçin onlaýn önüm kataloglaryna bil baglaýan kompaniýalardyr. Işini sanly mazmun bilen herekete getirýän web sahypalary hem mazmuny ýykmaga ýykgyn edýärler. Gynansagam, bu hüjüm olar üçin zyýanly bolup biler.

Web galyndylaryny goramak

Zyýanly gyryjylar tarapyndan kabul edilen tehnologiýanyň köp howpsuzlyk çäreleriniň netijesiz bolmagy gaty biynjalyk. Bu hadysany azaltmak üçin web sahypaňyzy goramak üçin Imperva Incapsula-dan peýdalanmaly. Sahypaňyza girýänleriň hemmesiniň kanuny bolmagyny üpjün edýär.

Ine, Imperva Incapsula nähili işleýär

Barlamak işine HTML sözbaşylaryny granuliki gözden geçirmek bilen başlaýar. Bu süzgüç, gelýänleriň adamdygyny ýa-da botdygyny kesgitleýär, şeýle hem gelýänleriň howpsuz ýa-da zyýanlydygyny kesgitleýär.

IP abraýy hem ulanylyp bilner. IP maglumatlary hüjüm pidalaryndan ýygnalýar. Islendik IP-den gelýänler has giňişleýin gözden geçiriler.

Özüňi alyp barşyň nagşy, zyýanly botlary kesgitlemegiň başga bir usulydyr. Islegiň aşa köp mukdary we gülkünç gözleg görnüşleri bilen meşgullanýanlar. Köplenç gysga wagtyň içinde web sahypasynyň her sahypasyna degmek üçin tagalla edýärler. Şeýle nagyş gaty şübheli.

Gutapjyk goldawyny we JavaScript ýerine ýetirişini öz içine alýan öňe gidiş kynçylyklar, botlary süzmek üçin hem ulanylyp bilner. Kompaniýalaryň köpüsi, adamlara meňzejek bolýan botlary tutmak üçin Captcha-dan peýdalanýarlar.

mass gmail